זכות השימוש במאגרי גוגלה

אנא קרא תנאי זכות השימוש אלה בעיון בטרם גלישה באתר (כהגדרתו להלן), ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות אלה כולן. אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. גוגלה (כהגדרתה להלן) אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת גוגלה בשום אופן.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בחלקו מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

רשיון

1.         אתר "גוגלה", (להלן – "גוגלה" או "האתר") כולל, בין היתר, מאגרי מידע (להלן – "מאגרי מידע"), תוכנה לאחזור מידע  (להלן – "התכנה") ממשק משתמש במסגרת רשת האינטרנט (להלן – "המימשק"), ודיוור מקצועי ו/או עסקי באמצעות אימייל (להלן – "הדיוור").

2.         חברת גוגלה (2009) בע"מ (להלן – "החברה") מקנה למשתמש/ת זכות שימוש במימשק להפעלת התוכנה על מאגר המידע דרך קווי האינטרנט.

3.         זכות השימוש כוללת אך ורק זכות לשימוש במאגר המידע באמצעות התכנה והתכונות הקיימות בה, לרבות הדפסת מידע ו/או שמירתו לצרכי המשתמש/ת (להלן – "זכות השימוש").

4.         לחברה שמורה הזכות לשלוח, או לא לשלוח, דיוור. במסגרת זכות השימוש יכולים המשתמשים לבחור לקבל או שלא לקבל דיוור מאת החברה.

הגבלות על הרישיון

5.         זכות השימוש אינה כוללת כל זכות ליצירת או הרחבת מאגר אלקטרוני, מודפס או אחר, למטרות מסחריות ו/או אחרות, המתבסס כולו או חלקו על מידע שהופק ממאגר המידע.

6.         זכות השימוש אינה כוללת כל זכות לתת שרותי מידע מסחריים, המתבססים, כולם או חלקם, על מידע שהופק ממאגר המידע.

זכויות יוצרים

7.         לחברה זכויות יוצרים ו/או זכויות השימוש בהן ו/או הזכות להרשות שימוש בהן על ידי בעלי זכויות אחרים, ובכללם בעלי זכויות יוצרים (להלן – "בעלי זכויות אחרים") בכל מרכיבי מאגר המידע, והתכנה, לרבות המידע עצמו, תכנת האחזור ומפתחותיה, המימשק למשתמש על האלמנטים והתוכניות הכלולים בו, אפיון המערכת, והעיצוב הגרפי של המוצר, של האתר ושל האלמנטים (הגרפיים והאחרים) הכלולים בו והנלווים אליו.

8.         אין לשכפל, לצלם, להעתיק, למסור או להעביר לגורם אחר, או לתרגם לשפה אחרת, כולל שפת מחשב כל מרכיב מהמרכיבים המנויים לעיל, שלא על פי תנאי רישיון זה, מבלי לקבל הרשאה מראש ובכתב מהחברה.

 

 

הגבלת אחריות

9.         החברה ו/או בעלי זכויות אחרים עשו כמיטב יכולתם להימנע מפגם, מליקוי ומטעות וכן לשמור על הדיוק, האיכות, השלמות וניקיון הנתונים, במאגר המידע, בתוכנה ובממשק, אך אין הם אחראים לכל נזק הנובע מאי-עמידה כאמור.

10.       החברה ו/או בעלי זכויות אחרים, אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש, ו/או מאי-יכולת להשתמש בגוגלה, בתוכנה או במאגר המידע מכל סיבה שהיא, ו/או מליקוי, מחסר, או מאי-זמינות המערכת או חלק מתכונותיה.

11.       החברה ו/או בעלי זכויות אחרים, אינם מתחיבים כי גוגלה ו/או השימוש בה, יענו על צורך כלשהו של המשתמש. השימוש בגוגלה, בתוכנה ובמאגר המידע הינו באחריות המשתמש בלבד.

12.       החברה, התוכנה ומאגר המידע אינם באים להחליף גוף ו/או גורם כלשהו במערכת החינוך, והמידע הכלול בגוגלה הינו עצמאי ובא לשמש כתוספת לחומר הנלמד במוסדות החינוך השונים. לא מוטלת ולא תוטל על החברה כל אחריות בקשר עם פרסום, הפצה, איכות, דיוק ושלמות החומר הכלול במאגר המידע.

13.       גוגלה עשוי לכלול חומר נוסף שעשוי להכיל, בין היתר, מודעות, פרסומים, הערות, תגובות ופניות (להלן – "החומר הנוסף"). אין החברה אחראית לתוכן החומר הנוסף, או לניסוחו, ואין החברה מתחייבת לפרסם או להפסיק פרסומן של החומר הנוסף, כולו או חלקו .

תנאי סף לביצוע עסקה באתר

14.       רשאי לבצע עסקה בגוגלה, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. המצויינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.

פרטי משתמש ופרטיות

 15.      בעת ביצוע עסקה בגוגלה תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

 16.      בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם גוגלה.

17.       כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, ואת 4 ספרות אחרונות של פרטי כרטיס האשראי, ייאספו ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של גוגלה.  אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.

18.       בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של גוגלה.

 תשלום ואספקה

19.       החיוב הינו מיידי ובאמצעותו הינך רוכש זכות שימוש לשירותי גוגלה (בהתאם לחבילה הנרכשת) למשך שנה קלדנרית שלמה. עד 24 שעות לאחר החיוב יישלחו אליך אישור תשלום ופרטי הכניסה לגוגלה. המחירים המופיעים בדף ההרשמה ובאתר גוגלה, כוללים מע"מ על פי דיני מדינת ישראל. ככל שמוצר מסויים הוזמן על ידך לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה ממנה יצרך, וכל הללו יחולו עליה בלבד ויתווספו למחיר המצויין בגוגלה, והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה בה יצרך המוצר

ביטול עסקה

20.       הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום כניסתך הראשונה בתשלום לגוגלה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה מגוגלה, לפי המאוחר מביניהם ובמקרה זה לא תחוייב בעלות השירות.

21.       ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל service@gogale.co.il, במקרה זה גוגלה תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך כי לא תעשה כל שימוש נוסף בגוגלה.

22.       ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) - ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל service@googale.co.il, ובמקרה כזה, גוגלה תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, וכן ייגבה ממך השיעור היחסי של התשלום ששולם על ידך בהתאם למשך הזמן בו עשית שימוש בשירות גוגלה.

תנאים נוספים

23.       המחירים המוצגים בגוגלה, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון אחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של גוגלה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

24.       גוגלה פועלת ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. גוגלה אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי גוגלה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל גוגלה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וגוגלה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 25.      הינך משחרר בזאת את גוגלה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה בגוגלה לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש בגוגלה.

 26.      רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. גוגלה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. גוגלה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי גוגלה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את גוגלה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד גוגלה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

27.       גוגלה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 28.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת גוגלה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית גוגלה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

 29.      במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית גוגלה, אך לא חייבת, לבטל עסקה.

קישורים ופרסומות

30.       גוגלה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, וגוגלה לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל גוגלה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

31.       האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לגוגלה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי

 32.      גוגלה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי זכות השימוש הנ"ל, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP

33.       היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה ו/או הוראת כל דין, תהא גוגלה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי גוגלה, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

 34.      אתה תשפה את גוגלה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

 35.      כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

36.       אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות שימוש אלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 37.      גוגלה שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.